ABITARE SAGGIAMENTE LA TERRA
SAĜE LOĜI LA TERON

Buongiorno, cari amici. È partita la campagna internazionale per creare la più ampia documentazione dei danni e mali della Terra, nostri e delle specie viventi. E i mali nostri comprendono i distorti rapporti fra le persone, i gruppi e le nazioni.
Ci sono, e ci sono stati, molti storici, ma i pochi che si sono occupati di futuro hanno creduto di avere come strumenti soltanto la lotta, la cospirazione e la guerra.
Senza far nomi, tutti sappiamo il pandemonio che hanno ogni volta combinato. Occorre un bel salto. Pace? Sì, ma non basta dirlo. Dove sono i teorizzatori e i programmatori della più necessaria delle operazioni? Con tanti geni al mondo, mi è sfuggito chi ha presentato un piano logico e concreto per raggiungere in tempi ragionevoli la cosa più importante che possa oggi esistere: saper convivere e "abitare saggiamente la Terra". Per aiutarci e aiutare tutti a riflettere, cosa c'è di meglio che avere tutta la situazione sotto gli occhi e senza commento alcuno?
Il testo allegato è un invito a documentare fotograficamente ciò che ognuno sa e vede.
Mi farete l'onore di collaborare per la sua diffusione e realizzazione?
Diffondere con ogni mezzo, stampa e web.
Inviare foto originali e inedite, con biografia dell’autore, a:
associazione@siciliaesperantista.com
Il soggetto delle foto (degrado ambientale e sociale) dovrebbe essere ciò che ci colpisce per la
sua perversità, in qualsiasi ambito.
Auguri a tutti noi.
Samideano

Salutojn, gekaruloj. De ĉi tiu momento komenciĝas la internacia kampanjo por krei la plej vastan dokumentadon pri la damaĝoj kaj molbonaĵoj de la Tero, niaj kaj de ĉiuj vivantaj specioj. Niaj malbonaĵoj entenas la malbonajn rilatojn inter homoj, grupoj kaj nacioj.
Estas, kaj estis, multaj historiistoj sed tiuj malnombraj, kiuj okupiĝis pri la estonto, opiniis havi kiel ilojn nur la luktadon, konspiron kaj militon.
Sen mencii iliajn nomojn, ĉiuj ni scias la konfuzegon, kiun ili ĉiufoje kreis. Granda ŝanĝiĝo estas necesa. Paco? Jes, sed ne sufiĉas diri tion.Kie estas la teoriistoj kaj programistoj pri la plej necesa el la operacioj? Inter multaj geniuloj en la mondo, mi ne ekvidis tiujn, kiuj prezentis logikan kaj konkretan planon por atingi dum ne tro longaj tempoj la plej gravan aferon, kiu ekzistas en la mondo: sukcesi kunvivi kaj "saĝe loĝi la Teron". Por helpi nin kaj helpi ĉiujn pripensi, kio estas pli bone ol havi la tutan situacion sub la okuloj kaj kun neniu komento?
La alligita teksto estas invito fotografie dokumenti tion, kion ĉiuj konas kaj vidas.
Mi invitas vin kunlabori por ĝia disvastigado kaj realigo.
Disvastigi per ĉiu amaskomunikilo, gazetaro kaj interrete.
Sendi originalajn kaj neeldonitajn fotojn, akompanatajn de eta biografio de la aŭtoro al:
associazione@siciliaesperantista.com
La temo de fotoj (la defalo de la medio kaj socio) devus esti tio, kio frapas nin pro sia perverseco, en
iu ajn kadro.
Bondezirojn al ĉiuj ni.
Samideano


NI ILUSTRU LA MEDIAN

KAJ SOCIAN DEFALON

Sendu fotojn al: associazione@siciliaesperantista.com

 Ni invitas vin dokumenti, per neniam eldonitaj fotoj, la median kaj socian defalon en ĉiuj ajn mondanguloj.
Per ili, ni faros memorindan montron, per diversaj formoj. Senprecedenca arkivo!

Kun la fotoj, ni publikigos ankaŭ mallongan biografion de ĉiu aŭtoro.

Kiel ni kai Vi, preskaŭ ĉiuj scias, ke ni ĉiuj estas kondukantaj al kolapso la planedon: teron, akvon, aeron; nur la elemento fajro prifajfas nin kaj helpas trudi al ni la finan falon. Kaj, ekzakte kiel ĉiuj okcidentaj registaroj, la ĉina kaj hinda registaroj scias, ke ju pli nombraj ni estas spirantaj, ni kaj la animaloj, kiujn ni bredas laŭ nekalkulebla kvanto, des pli da oksigeno necesas al ni; sed oni daŭrigas permesi la malarbarigon, praktikado, kiu reduktas ĝuste la liberigon de oksigeno.

Ke ĉiam pli kaj pli intensiva ekspluato de la naturaj rimedoj estas perversa afero, bone scias la industriistoj, kiuj daŭrigas bazi la pliiĝon de la konsumado, favore al siaj profitoj sur la demografia kreskado, sumigante al tio la avidan artifikon de la programita kadukiĝo de produktaĵoj, kiuj valoras eksponentmaniere por iliaj gajnoj. La simpla uzado de objekto tute ne estas damaĝa, krom la eventuala konsumado de energio; sed forĵeti tiun objekton katastrofas; forlasi senfine kreskantan kvanton da produktaĵoj sur la dorso de la Tero kaj en la ventroj de maroj estas demona ago, infera teruro. Jen tio, kio estas degenero.

 Ekonomio kaj financo, kiuj, en pasintaj tempoj, estis esencaj bazoj por la civila vivo, estas transformiĝantaj en monstrojn, kun kiuj ni kunvivas, kapitulacaj, en senkonsola timego; tio ja estas kunpartoprenata, kaj oni ne sukcesis fari same pri la bonstato. Ni estas unuiĝintaj per socia perforto!

Absurdaĵoj, kiuj ja havas homan logikon, kiu povus esti konscia aŭ  senkonscia. Kaj ne estas bone, ke ni permesas al ĝi agi senĝene en propra miriga efiko, ho amikoj ne ankoraŭ mastritaj. Ni aprobu kaj danku, do, asociojn kaj ĉiujn mensojn, kiuj klopodas informi pri ĉia anomalio de nia tempo! Ili estas meritplenaj pri resanigo! Sed la kialo, pro kiu ili ne sukcesas perforti tiajn pivotojn, ne estas nekonata al ni ĉiuj. Oni scias bonege: kiam nombro da homoj deziras suprenlevi pezan objekton, ili donas ritmon al la voĉo, ĝis la fina ek, por la celo puŝi ĉiukune. Tamen, al ni ne ŝajnas vidi samajn sociajn eksperimentojn; tamen la predikantoj estas tiom multnombraj preskaŭ kiom la prezidantoj kaj sufiĉaj por ekputri la orelojn. Sed ĉu almenaŭ simplan aferon oni ne devus klopodi? Por provi inspiri kuraĝon al ni ĉiukune, se ne por obteni la efikon unuigi niajn konsciencojn?

Tre facila afero estas tio, kvazaŭ ĝi estus amuzo por kolektantoj: ni resumu per fotoj la situacion de la planedo. Jen: ni invitas Vin dokumenti, per neeldonitaj fotoj, la median kaj socian defalon en ĉiu mondangulo. Oni faros memorindan ekspozicion, per diversaj formoj. Senprecedenca arkivo, senmezura evidentigado, ĉiam malferma por ĉiuj!

La fotojn, en senlima nombro, oni devas sendi per formato jpeg al:

associazione@siciliaesperantista.com

 Estus bone, ke la fotoj estu altdistingaj; tamen estas pli grava tio, kion ili dokumentas kaj per kiu majstreco. Por ĉiu bildo oni devas specifi lokon, tagon kaj horon, en kiu ĝi estis farita. La aŭtoro devas ankaŭ  sendi mallongan biografion, sian retadreson, laŭeble telefonnumeron, esencajn personajn elementojn kaj foton, kiu portretas lin. Permesi ilian publikigon.     

Ni apelacias al esperantistaj Asocioj el la tuta mondo, kaj al ĉiuj izolaj esperantistoj, kiuj povas fari tion, por ke, krom konigi ĉi tiun apelacion por partoprenigi homojn el propra esperantista medio, traduku ĉi tiun anoncon en iliajn lokajn lingvojn, por disvastigi ĝin inter la loĝantaro per komunikiloj, kiujn ili povas utiligi: la bildoj parolos ununuran lingvon admonan. Povu la dokumentaro iĝi grandega!

Estus ankaŭ ekzerco pri tutmonda  komunikado per mediacio de Esperanto, kiu estas neŭtrala lingvo. Estus praktika, utila kaj efika montro de la ankoraŭ nun ne plene utiligitaj kapabloj de la internacia lingvo.

Dum ĉi tiu senprecedenca tutplaneda kunlaboro plenumiĝados, transdonante ĉi tiun komunikon al interretaj kaj paperaj informkanaloj de viaj landoj, bonvolu sendi ankaŭ al ni la loklingvajn tradukojn, por ke ni povu publikigi ilin: 

associazione@siciliaesperantista.com

Diskonigante ĉi tiun iniciaton, ĉiuj Asocioj, esperantistaj kaj kiuj strebas la civilan evoluon, povas aldoni siajn logoojn, pri kio bonvolu informi nin.

Por justa mondo kaj harmonie.

Bondezirojn al vi ĉiuj! Vivu la Tero!

Samideano

ILLUSTRIAMO IL DEGRADO

AMBIENTALE E SOCIALE

Spedire le foto a: associazione@siciliaesperantista.com

Vi invitiamo a documentare, con fotografie inedite, il degrado ambientale e sociale di qualsiasi angolo del mondo.

Ne faremo una memorabile mostra, su vari supporti.

Assieme alle foto, pubblicheremo la sintesi biografica di ogni autore.

Come noi e Voi, quasi tutti gli altri sanno che stiamo portando al collasso il pianeta: terra, acqua, aria; solo l’elemento fuoco di noi s’infischia e ci aiuta a infliggerci la finale sconfitta. Ed, esattamente come i governi occidentali, il governo cinese e quello indiano sanno che tanti di più siamo a respirare, noi e gli animali che alleviamo in quantità incalcolabile, tanto più ossigeno ci occorre; ma continuano a permettere la deforestazione, pratica che riduce proprio la produzione dell’ossigeno.

Che è perversa cosa, lo sfruttamento sempre più intensivo delle risorse, lo sanno gli industriali che continuano a fondare la crescita dei consumi a beneficio dei loro profitti sull’incremento demografico, a cui sommano l’avido artificio dell’obsolescenza programmata dei prodotti, che ha un valore esponenziale per i loro guadagni. L’uso in sé di un bene non è affatto dannoso, se non per quel tanto che consuma energia; è gettarlo che procura guai; abbandonarne quantità indefinitamente crescenti sul groppone della Terra e nel grembo dei mari è demoniaco, di una spaventosità infernale. Ecco cos’è degenerazione.

Economia e finanza, un tempo supporti essenziali del vivere civile, si vanno trasformando in mostri, coi quali si convive, arresi, nella disperata paura; questa sì condivisa, come non è riuscito di fare con la ricchezza. Uniti siamo, nella prepotenza sociale.

Assurdità tutte che certamente hanno un’umana logica, incosciente o cosciente che sia. E non è bene lasciarla indisturbata nella sua sorprendente efficienza, o cari amici non ancora soggiogati. Approviamo e siamo grati, dunque, alle associazioni e singole menti che si sforzano di rendere nota ogni anomalia dei nostri tempi! Benemeriti del risanamento! Ma del perché non riescano a fare buona leva da forzare i cardini, non è che non ne sappiamo niente. Si sa benissimo: quando più persone vogliono sollevare un pesante oggetto, danno un ritmo alla voce, fino all’ultimo dai, al fine di spingere tutti assieme. Tuttavia, non ci pare di vedere sociali esperimenti di tal genere; mentre i predicatori sono numerosi quasi quanto i presidenti e bastanti per incancrenire le orecchie. Ma almeno una cosa facile non andrebbe tentata? Per provare a ispirarci coraggio tutti assieme, se non l’efficienza di unire le coscienze?

Una cosa facilissima è questa, quasi un divertimento da collezionisti: riassumiamo fotograficamente la situazione del pianeta. Ecco: Vi invitiamo a documentare, con fotografie inedite, il degrado ambientale e sociale di qualsiasi angolo del mondo. Ne faremo una memorabile mostra, su vari supporti. Un archivio senza precedenti, una smisurata vetrina in crescita, sempre aperta per tutti.

Le foto, senza limite di numero, vanno inviate in formato jpeg a:

associazione@siciliaesperantista.com

 Sarebbe bene che fossero di elevata risoluzione; tuttavia quel che più conta è l’importanza di ciò che è documentato e con quale maestria. Per ogni immagine occorre specificare il luogo, il giorno e l’ora in cui è stata realizzata. L’autore deve inviare una breve sua biografia, il suo indirizzo e-mail, possibilmente il telefono, i dati anagrafici e una foto che lo ritrae. Autorizzarne la pubblicazione.

Facciamo appello alle Associazioni esperantiste di ogni dove, e a ogni singolo esperantista che possa farlo, affinché, oltre che rendere noto quest’appello di partecipazione alle persone del loro ambiente esperantista, traducano questo bando nelle loro lingue locali per diffonderlo con tutti i mezzi che possono fra la popolazione: le immagini parleranno un’unica lingua ammonitrice. Possa la documentazione diventare immane!

Sarà anche un esercizio di comunicazione globale attraverso la mediazione dell’Esperanto, lingua neutrale. Sarà una dimostrazione pratica, utile ed efficace delle potenzialità non ancora pienamente utilizzate della lingua internazionale.

Nel mentre che questa inaudita collaborazione planetaria si attuerà, mentre passerete questo comunicato ai canali web e cartacei delle vostre nazioni, la vostra traduzione in lingua locale mandatela gentilmente anche a noi, per poterla pubblicare:

associazione@siciliaesperantista.com

Nel divulgare quest'iniziativa, tutte le Associazioni, esperantiste o che perseguono lo sviluppo civile, possono aggiungere il loro marchio, dandocene notizia. 

Per un mondo giusto e in armonia.

Auguri a tutti voi. Viva la Terra!

Samideano

contatori